لوكينگ و تقارن سطح لثه (زيبايي لثه)

اللثة-1

نامنظمی و عدم تقارن در سطح لثه روی دندان ها و لبخند شما تأثیر می گذارد. برجستگی، آتروفی و ​​نامنظمی لثه ها همگی موجب بروز ظاهري نامطلوب براي دندانها مي شوند. روكش هاي نادرست نصب شده در دهان باعث بروز ظاهري نامطلوب هستند. متقارن کردن لثه به تناسب لب و دندان ها کمک كرده و لبخندی زيبا و متناسب با چیدمان دندان ها ايجاد مي كند. جراحی زیبایی لثه در یک جلسه بدون خونریزی و درد انجام می شود.